ខែ​សីហា 13, 2015

ជញ្ជាំង​ផ្ទាំង = ផ្លូវ​លឿន​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​រូបរាង​នៃ​បន្ទប់​ទទួល​ភ្ញៀវ​របស់​អ្នក​និង​បន្ទប់​របស់​កុមារ

បន្ទប់​ទទួល​ភ្ញៀវ​គឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​យើង​បាន​ចំណាយ​ពេល​ភាគ​ច្រើន​នៃ​ពេល​វេលា​របស់​យើង, ដូច្នេះវាគឺជាការយល់បានថាយើងចង់ឱ្យវាមើលទៅដូចជាល្អបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន [...]