ឧសភា 19, 2015

ដូច្នេះយើង IC Dot Com ធម្មយាត្រានៅលើអា​​កាសសម្រាប់ការរចនាក្រាហ្វិកនិងការបោះពុម្ព

ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការរចនាក្រាហ្វិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងការបោះពុម្ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីផ្សារ, យើងបានទៅលើអាកាស! យើងបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងជាលើកដំបូងជាមួយ [...]